ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

α) Προέδρου τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας François Mitterrand  

 

Παρίσι, 12.5.1986.
Ἀεροδρόμιον
Orly.
Ὑποδοχὴ
ἀπὸ τὸν
Πρόεδρον

François Mitterrand.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας François Mitterrand ὑποδεχόμενος ἐπισήμως τὴν 12ην Μαΐου 1986 εἰς τὸ ἀεροδρόμιον τοῦ Orly τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Χρῆστον Σαρτζετάκην, τὸν προσεφώνησε, μεταξὺ ἄλλων, διὰ τῶν ἀκολούθων λόγων :

«... οἱ Γάλλοι σᾶς γνωρίζουν πολὺ καλά. Γνωρίζουν, ὅτι ἐνσαρκώνετε τὶς πιὸ ὑψηλὲς ἀξίες τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως, τὴν ὑπεράσπισι τοῦ δικαίου, τὴν λατρεία τῆς ἀληθείας, τὴν ἀντίστασι εἰς τὴν καταπίεσι καὶ ἡ ἄνοδός σας ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ κράτους ὑπῆρξε γιὰ ὅλους ἐμᾶς ἡ ἐπιβράβευσις μιᾶς ζωῆς θάρρους καὶ ὀρθότητος ... ».

 

Les Français vous connaissent très bien. Ils savent que vous incarnez les valeurs les plus hautes de la tradition hellénique, la défense du droit, le culte à la vérité, la résistance à l’ oppression et votre accession à la tête de l’ État a été pour nous tous le couronnement d’ une vie de courage et de rigueur …".