ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

η)᾽Εγκυκλοπαίδεια«ΠΑΠΥΡΟΣ-ΛΑΡΟΥΣ-ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΚΑ»

 

τόμος 53, 1992, σελ. 210, λῆμμα «Σαρτζετάκης Χρῆστος» :

 

« Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀπὸ τὸ 1985 ὡς τὸ 1990 (γεννήθηκε στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1929). Σπούδασε νομικὰ καὶ ἀφοῦ διορίσθηκε δικηγόρος (1954) εἰσῆλθε κατόπιν διαγωνισμοῦ στὸν δικαστικὸ κλάδο ὡς Πάρεδρος Πρωτοδικῶν (1960) [ ἐσφαλμένη ἡ χρονολογία, ὀρθὸν τὸ 1957 ]. ῾Ως Πρωτοδίκης διετέλεσε ᾽Ανακριτὴς στὴν ὑπόθεση τῆς δολοφονίας τοῦ βουλευτῆ Γρηγορίου Λαμπράκη (1963), ἔργο τὸ ὁποῖο προώθησε μὲ ἀποφασιστικότητα καὶ ἀμεροληψία. ᾽Απὸ τὸ 1965 ἀφιερώθηκε στὴν μελέτη τοῦ Δικαίου τῆς ΕΟΚ στὸ Παρίσι. Μετὰ τὸ πραξικόπημα τῆς 21ης ᾽Απριλίου 1967 ἀνακλήθηκε στὴν ᾽Αθήνα καὶ τὸν Μάϊο τοῦ 1968 ἀπολύθηκε. Μετέπειτα κρατήθηκε ἐπὶ ἕνα περίπου ἔτος· ἡ κράτησή του ἔληξε τὸν Νοέμβριο τοῦ 1971. ῾Η πολιτικὴ στάσι του συνέχισε νὰ εἶναι ἀντίθετη πρὸς τὸ καθεστὼς τῆς δικτατορίας. ᾽Αποκαταστάθηκε ὡς ᾽Εφέτης μετὰ τὸ 1974 καὶ προβιβάστηκε σὲ ᾽Αρεοπαγίτη τὸν ᾽Οκτώβριο τοῦ 1982. Κατὰ τὴν περίοδο ποὺ συνέπιπτε μὲ τὸ τέλος τῆς πρώτης προεδρικῆς θητείας τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τὸ ΠΑΣΟΚ, παράλληλα μὲ συνταγματικὲς μεταρρυθμίσεις ποὺ περιώρισαν δραστικὰ τὶς προεδρικὲς ἁρμοδιότητες καὶ ἐξουσίες, πρότεινε τὸν Χρῆστο Σαρτζετάκη ὡς Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. ῾Η ἐκλογή του ἔγινε ἀπὸ τὴν Βουλὴ τὸν Μάρτιο τοῦ 1985 καὶ ἡ θητεία του ἔληξε τὸ 1990. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς θητείας του μὲ πανηγυρικοὺς λόγους, διαγγέλματα καὶ μελετήματα ὑπεραμύνθηκε τῆς ῾Ελληνικῆς ἰδέας καὶ ὑποστήριξε ἐπανειλημμένα καὶ πρὸς πολλὲς κατευθύνσεις, μὲ ἔντονο ὕφος καὶ παλμό, τὰ ἑλληνικὰ ἐθνικὰ δίκαια καὶ τὴν μοναδικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους ὡς «ἀναδέλφου» γένους στὰ πλαίσια τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ τῶν ἐξωευρωπαϊκῶν φυλετικῶν ὁμάδων. Συνέγραψε μελέτες νομικοῦ περιεχομένου. »